كافه دلتنگي

من موندم و16جلدلغت نامه که هیچکدامشان معنی دلتنگی نمی دهدکاش دهخدامی دانست دلتنگی معنا ندارد

 

به جـــای ساعت …

نــوار سیـــاهی …

به مچ دســـتم  بستـــم …

زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد …

و …

مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه زمـان اسـت …

و …

هـرچـه مـربـوط بـه آن اسـت …

شکستـــم …

جمعه بیست و چهارم آبان 1392 | 16:27 | هانيه اكبرپور |
http://webnab.ir/pix/loverpic/sery%2030-loverpic-01.jpg

بعضــــــی ها گـــریه نمی کنند !

اما …

از چشـــــم هایشان معلوم است ؛

که اشکــــی به بزرگی یک سکــــوت ،
گــــوشه ی چشمشان به کمیــــــن نشسته…

سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 20:52 | هانيه اكبرپور |

“پایــــــــــیز” مرا عاشق میکند
“باـــــــــــــــران” عاشق تر
حالا تو بگو
این “باران پایـــــــــــیزی” با من چه میکند…؟

جمعه هفتم شهریور 1393 | 10:34 | هانيه اكبرپور |
 

 


دردم ایــــــــــــــن بـــــــــــــــــــود…
“درکــــــــــــش”به”دردم”نرســــــــــــــــید…!!!

یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 | 16:2 | هانيه اكبرپور |

 

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خــاک “ بلنــد می شــود …

امــا …

اینجــا بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!

چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 19:26 | هانيه اكبرپور |

هـمـه بـدی هایـــم را هــم کـه صــافــ کـنـم …

بــه ” دل خــود ” مــدیـون میمــانم …

بــرای تمـام …

“دلــم میخواســـت” های …

بی جواب مــانـده اش !!

سه شنبه دهم تیر 1393 | 14:10 | هانيه اكبرپور |

شک کرده بـودم کسی بین ماست !

حالا یقین دارم “مـن” بین دو نفر بودم !

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!

شنبه بیست و چهارم خرداد 1393 | 23:6 | هانيه اكبرپور |

سبد قلبم را پر خواهم کرد از عطر تنــت ،

تا که یادم باشد روزی اینجا بودی…

نزدیک تر از من به خودم…!

پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 | 14:44 | هانيه اكبرپور |

آرام بگیر دلم …

تنگ نشو برایش …

مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !

“چیزی بینمان نبوده”

پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 19:42 | هانيه اكبرپور |

حـرف تــازه ای نـدارم …

فقـط ….

خـزان در راه اسـت …

کلاه بگـذار ســر خـاطــراتی که یـخ زده اند ،

شـاید یـادت بیـافتد …

جیب هـایت را …

وقتـی دست هـایم مهمـانشـان بـودنـد …

جمعه هشتم فروردین 1393 | 16:37 | هانيه اكبرپور |

بیهوده ورق می خورنــــــــد …

تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان ؛

روزهــــای من …

همه یک روزند …

شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود …

پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 | 16:30 | هانيه اكبرپور |

خسته ام …

از تـــــو نوشتن …

کمی از خود می نویسم …

این منم که دوستت دارم …

شنبه دهم اسفند 1392 | 10:54 | هانيه اكبرپور |

انصـــاف نبـــود …

رفــتنت با خــودت بـاشــد ،

فـــرامـــوش کــردنت بــا مــن …

سه شنبه هشتم بهمن 1392 | 17:42 | هانيه اكبرپور |

دلـــــــــــم ارامش وارونــــــــــه میــــــــــخواهد
یعنـــــــــــــی:
“ش م ا ر ا

سه شنبه یکم بهمن 1392 | 22:2 | هانيه اكبرپور |

مترسک ناز می کند …

کلاغ ها فریاد می زنند …

و من سکوت می کنم ….

این مزرعه ی زندگی من است …

خشک و بی نشان …

سه شنبه سوم دی 1392 | 11:4 | هانيه اكبرپور |
Shik Them