فراموش نمی شوی...
http://webnab.ir/cafedelha/pix/32love%20pix-s7-cafedelha.jpg

فراموش نمی شوی هیچوقت ، مثل ماه که با هیچ دستمالی از روی پنجره پاک نمی شود

نوروز مبارك.

http://s6.picofile.com/file/8177682726/norooz_94_10.jpg
سلامت
سعادت
سيادت
سُرور
سَروري
سبزي
و سَرزندگي
هفت سين سفره ي زندگيتان باد

امروز دردهایم
http://webnab.ir/cafedelha/pix/07love%20pix-s5-cafedelha.jpg

امروز دردهایم را به رود خانه سپردم چه صیدی کردماهیگیر از ماهی های دق کرده

...

زخم ها …

http://s5.picofile.com/file/8161376500/408000977.jpg

زخــــم ها بهـانه انـد !
مــــن …
خــودم درد می کنـــم…

 

به جاي ساعت
 
http://s5.picofile.com/file/8160786318/Love_Couple_Wallpaper_1280x800.jpg

به جـــای ساعت …

نــوار سیـــاهی …

به مچ دســـتم  بستـــم …

زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد …

و …

مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه زمـان اسـت …

و …

هـرچـه مـربـوط بـه آن اسـت …

شکستـــم …

زندگی جیره مختصریست

http://s5.picofile.com/file/8160784426/351041805.jpg

زندگی جیره مختصریست

مقل یک فنجان چای و کنارش عشق است مثل یک حبه قند

زندگی را با عشق نوش جان باید کرد

بعضــــــی ها گـــریه نمی کنند !
http://s5.picofile.com/file/8160783992/New_Folder_4_.jpg

بعضــــــی ها گـــریه نمی کنند !

اما …

از چشـــــم هایشان معلوم است ؛

که اشکــــی به بزرگی یک سکــــوت ،
گــــوشه ی چشمشان به کمیــــــن نشسته…

پایـــــــــــیزی
http://s5.picofile.com/file/8160783218/153674771.jpg

“پایــــــــــیز” مرا عاشق میکند
“باـــــــــــــــران” عاشق تر
حالا تو بگو
این “باران پایـــــــــــیزی” با من چه میکند…؟

درد
 http://s5.picofile.com/file/8160783776/861446261.jpg

دردم ایــــــــــــــن بـــــــــــــــــــود…
“درکــــــــــــش”به”دردم”نرســــــــــــــــید…!!!

بــاران کــه میزنــد …

 

http://s5.picofile.com/file/8160783484/353878790.jpg

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خــاک “ بلنــد می شــود …

امــا …

اینجــا بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!

مديون مي مانم
http://s5.picofile.com/file/8160783876/hjhjgy.jpg

هـمـه بـدی هایـــم را هــم کـه صــافــ کـنـم …

بــه ” دل خــود ” مــدیـون میمــانم …

بــرای تمـام …

“دلــم میخواســـت” های …

بی جواب مــانـده اش !!

حالا یقین دارم

http://s5.picofile.com/file/8160783642/710551569.jpg

شک کرده بـودم کسی بین ماست !

حالا یقین دارم “مـن” بین دو نفر بودم !

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!

سبد قلبم را پر خواهم کرد
http://s5.picofile.com/file/8160784026/true_love_story_never_ends_741.jpg

سبد قلبم را پر خواهم کرد از عطر تنــت ،

تا که یادم باشد روزی اینجا بودی…

نزدیک تر از من به خودم…!

آرام بگیر دلم …
http://s5.picofile.com/file/8160783584/657864351.jpg

آرام بگیر دلم …

تنگ نشو برایش …

مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !

“چیزی بینمان نبوده”