كافه دلتنگي

به جاي ساعت

 

به جـــای ساعت …

نــوار سیـــاهی …

به مچ دســـتم  بستـــم …

زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد …

و …

مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه زمـان اسـت …

و …

هـرچـه مـربـوط بـه آن اسـت …

شکستـــم …


♥ جمعه بیست و چهارم آبان 1392 ساعت 16:27 توسط هانيه اكبرپور

بــاران کــه میزنــد …

 

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خــاک “ بلنــد می شــود …

امــا …

اینجــا بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!


♥ چهارشنبه هجدهم تیر 1393 ساعت 19:26 توسط هانيه اكبرپور

مديون مي مانم


هـمـه بـدی هایـــم را هــم کـه صــافــ کـنـم …

بــه ” دل خــود ” مــدیـون میمــانم …

بــرای تمـام …

“دلــم میخواســـت” های …

بی جواب مــانـده اش !!


♥ سه شنبه دهم تیر 1393 ساعت 14:10 توسط هانيه اكبرپور

حالا یقین دارم

شک کرده بـودم کسی بین ماست !

حالا یقین دارم “مـن” بین دو نفر بودم !

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!


♥ شنبه بیست و چهارم خرداد 1393 ساعت 23:6 توسط هانيه اكبرپور

سبد قلبم را پر خواهم کرد

سبد قلبم را پر خواهم کرد از عطر تنــت ،

تا که یادم باشد روزی اینجا بودی…

نزدیک تر از من به خودم…!


♥ پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 ساعت 14:44 توسط هانيه اكبرپور

آرام بگیر دلم …


آرام بگیر دلم …

تنگ نشو برایش …

مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !

“چیزی بینمان نبوده”


♥ پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 ساعت 19:42 توسط هانيه اكبرپور

حـرف تــازه ای نـدارم …


حـرف تــازه ای نـدارم …

فقـط ….

خـزان در راه اسـت …

کلاه بگـذار ســر خـاطــراتی که یـخ زده اند ،

شـاید یـادت بیـافتد …

جیب هـایت را …

وقتـی دست هـایم مهمـانشـان بـودنـد …


♥ جمعه هشتم فروردین 1393 ساعت 16:37 توسط هانيه اكبرپور

بیهوده ورق می خورنــــــــد …

بیهوده ورق می خورنــــــــد …

تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان ؛

روزهــــای من …

همه یک روزند …

شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود …


♥ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ساعت 16:30 توسط هانيه اكبرپور

این منم که دوستت دارم …

خسته ام …

از تـــــو نوشتن …

کمی از خود می نویسم …

این منم که دوستت دارم …


♥ شنبه دهم اسفند 1392 ساعت 10:54 توسط هانيه اكبرپور

انصـــاف نبـــود …

انصـــاف نبـــود …

رفــتنت با خــودت بـاشــد ،

فـــرامـــوش کــردنت بــا مــن …


♥ سه شنبه هشتم بهمن 1392 ساعت 17:42 توسط هانيه اكبرپور